Fundacja i Gospodarstwo Opiekuńcze Toskania Kociewska

      Na terenie gospodarstwa znajdują się przestronne wiaty, miejsce na ognisko i grilla, sala dydaktyczna ( również dla osób niepełnosprawnych), duże podwórze, po którym spacerują nasze przyjazne zwierzęta.

   Nasze gospodarstwo może się pochwalić  realizacją programu edukacyjno- rekreacyjnego „Ośla dolina”, jak też regularnymi zajęciami rekreacyjno edukacyjnymi skierowanymi do szkół i przedszkoli.

Oferujemy organizację 

Tematycznych  wycieczek szkolnych , w czasie których realizowane mogą być  następujące atrakcje

 • Wizyta w gospodarstwie, spotkania ze zwierzętami
 • Warsztaty plastyczne : m.in. lepienie z gliny, kształcenie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych z naturalnych darów ziemi ( liście, kamienie)
 • Ognisko „inaczej”, czyli bez kiełbasek
 • Warsztaty kulinarne: krótki kurs pieczeni pizzy , chleba i ciasta
 • Mini trekking  z osłami, a nawet zorganizowane wycieczki piesze w towarzystwie osłów
 • Spotkanie z leśniczym

Długość i atrakcje  wycieczek są do uzgodnienia. Jesteśmy chętni i otwarci na różne  propozycje. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci jak i młodzieży.

A ponieważ jesteśmy małżeństwem polsko-włoskim, nie może zabraknąć nawiązań do historii i kuchni włoskiej!

Cele Fundacji realizowane w naszym gospodarstwie:

 • Promowanie zdrowego stylu życia przez bezpośredni kontakt z naturą i zwierzętami, ruch na świeżym powietrzu
 • Propagowanie zdrowego odżywiania
 • Możliwość komunikowania się w różnych językach: przede wszystkim włoskim i angielskim
 • Obserwacja i poznanie zasad hodowli i opieki nad zwierzętami
 • Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt, możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi
 • Budowanie pozytywnych emocji i umiejętności ich wyrażania
 • Rozwijanie umiejętności odprężania się
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie

Nasza Fundacja Toskania Kociewska to:

1)integracja społeczna i międzypokoleniowa (osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone i defaworyzowane),

2)aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym;

3)zapewnienie wolontariatu osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym; organizowanie dla nich zajęć;

4)niesienie   społecznie   użytecznej   pomocy  humanitarnej,   edukacyjnej,   rozwojowej, oświatowej  i  charytatywnej  na  rzecz ubogich  dzieci  i  młodzieży,  a  także   wobec sprawujących pieczę nad nimi osób dorosłych

5)działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie i intelektualnie zajęć;

6)edukacja dzieci i młodzieży,

7)wspieranie zachowań etycznych wobec zwierząt,

8)promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnej konsumpcji,

9)edukacja proekologiczna i promowanie stylu życia kompatybilnego

10)ochrona krajobrazu wiejskiego ( drzewostan i miedze śródpolne) i utrzymanie bioróżnorodności i ekosystemu (ptaki, owady itd…)

11)promowanie zdrowego odżywiania i umiejętności samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków,

12)rozpowszechnianie kuchni, języka i kultury włoskiej i lokalnej kociewskiej,

13)działania na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniu społecznemu.

14) działania na rzecz osób niesamodzielnych i seniorów,

15) wspieranie  rozwoju  profilaktyki,  lecznictwa  i rehabilitacji  medycznej  oraz kształtowania postaw prozdrowotnych,

16) działania na rzecz budowania sieci współpracy na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

17) promocja i realizacja koncepcji dialogu i partnerstwa międzysektorowego, a w szczególności współpracy między nauką, biznesem, administracją publiczną i społeczeństwem,

18) rozwijanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej,

19) aktywizacja społeczna i zawodowa grup i osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie.

20) pomoc charytatywna, prawna, psychologiczna osobom, których prawa nie są respektowane.

Fundacja Toskania Kociewska realizuje swoje cele poprzez:

1)promowanie onoterapii i innych terapii wspomagających ze zwierzętami,

2)badania nad relacjami „człowiek-zwierzę człowiek”

3)propagowanie edukacji emocjonalnej i różnych systemów komunikacji

4)wprowadzanie metod prawidłowego używania smartphona i komputera i TV jak i od uzależniania od nich,

5)pomoc w leczeniu uzależnień,

6)promocja prawidłowych i odpowiedzialnych zachowań wobec zwierząt poprzez świadomość ich specyfiki i faktycznych potrzeb,

7)organizowanie działań na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych celem podniesienia poziomu ich życia;

8)zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontaryjnych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym;

9)organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;

10)współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności w kraju i zagranicą;

11)działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;

12)organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

13)propagowanie turystyki ekologicznej, kompatybilnej w szczególności trekking z osłami i psami,

14)organizowanie spotkań integracyjnych dla szkół i innych grup,

15)organizowanie obozów i półkolonii językowych, zielonych wakacje i zielone szkoły, spotkań rodzinnych o tematyce ekologicznej i zdrowym stylu życia

16)organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, kampanii społecznych, pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,

17)prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej.

18)współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi, społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.

19)pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.

20)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasowej, płciowej.

21)upowszechnianie wiedzy i rozwiązań w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia.

22) wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy), osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

23)inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

24)prowadzenie własnych programów edukacyjnych i informacyjnych, kampanii społecznych z zakresu obszarów działalności Fundacji,

25)fundowanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji,

26)prowadzenie ośrodków opieki nad seniorami,

27)udostępnianie nowopowstałym przedsiębiorstwom/spółdzielniom socjalnym na preferencyjnych zasadach odpowiednich warunków lokalowych oraz udzielanie pomocy materialnej i finansowej.

28)tworzenie jednostek usługowej infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej.

29)promowanie języków komunikacji (angielski) poprzez organizację kolonii i obozów językowych,

30)adopcje i opieka nad zwierzętami, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt,