Fundacja

Fundacja Toskania Kociewska działa wielotorowo.

Gospodarstwo jest prowadzone w ramach Fundacji Toskania Kociewska –  zyski przeznaczone są na cele statutowe fundacji. Ponadto fundacja tworzy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych i z różnych przyczyn oddalonych od rynku pracy.

Oto cele i misja zgodnie ze  statutem Fundacji Toskania Kociewska:

1) INTEGRACJA SPOŁECZNA I MIEDZYPOKOLENIOWA (OSOBY STARSZE, NIEPEŁNOSPRAWNE, WYKLUCZONE I DEFAWORYZOWANE),


2) AKTYWIZOWANIE INTELEKTUALNE ORAZ FIZYCZNE OSÓB ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, MATERIALNYM LUB ZDROWOTNYM;


3) ZAPEWNIENIE WOLONTARIATU OSOBOM W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM; ORGANIZOWANIE DLA NICH ZAJĘĆ;


4) NIESIENIE SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ POMOCY HUMANITARNEJ, EDUKACYJNEJ, ROZWOJOWEJ, OŚWIATOWEJ I CHARYTATYWNEJ NA RZECZ UBOGICH DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE WOBEC SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ NAD NIMI OSÓB DOROSŁYCH

5) DZIAŁANIA NA RZECZ ODPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM ORAZ OSÓB STARSZYCH POPRZEZ ORGANIZOWANIE AKTYWNYCH FIZYCZNIE I INTELEKTUALNIE ZAJĘĆ;

6) EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY,


7)WSPIERANIE ZACHOWAŃ ETYCZNYCH WOBEC ZWIERZĄT,


8) PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI,


9)EDUKACJA PROEKOLOGICZNA I PROMOWANIE STYLU ŻYCIA KOMPATYBILNEGO


10) OCHRONA KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO ( DRZEWOSTAN I MIEDZE ŚRÓDPOLNE) I UTRZYMANIE BIORÓŻNORODNOŚCI I EKOSYSTEMU (PTAKI, OWADY ITD…)


11 ) PROMOWANIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA I UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWYWANIA ZDROWYCH POSIŁKÓW,


12) ROZPOWSZECHNIANIE KUCHNI, JĘZYKA I KULTURY WŁOSKIEJ I LOKALNEJ KOCIEWSKIEJ,

13) DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.


14) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH I SENIORÓW,


15) WSPIERANIE ROZWOJU PROFILAKTYKI, LECZNICTWA I REHABILITACJI MEDYCZNEJ ORAZ KSZTAŁTOWANIA POSTAW PROZDROWOTNYCH,


16) DZIAŁANIA NA RZECZ BUDOWANIA SIECI WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGO,
17) PROMOCJA I REALIZACJA KONCEPCJI DIALOGU I PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI WSPÓŁPRACY MIEDZY NAUKĄ, BIZNESEM, ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SPOŁECZEŃSTWEM,


18) ROZWIJANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Większość naszych działań ma na celu propagowanie zdrowego i świadomego stylu życia na wsi.

A oto nasz PLAN NA 2021 ROK:

Smart village (inteligentna wioska) i mocna lokalna marka

Troska o nasze tradycje idzie w parze z nowoczesnością na wsi. Stabilne łącze internetowe jest podstawą – pozwala chociażby uruchomić ogólnopolską sprzedaż lokalnych produktów i podnieść świadomość odbiorców o istnieniu atrakcji i możliwości naszych okolic. Planujemy stworzyć stronę sprzedażową łączącą różne podmioty ekonomii społecznej i nie tylko, aby kupujący mieli jedno – dobre – miejsce do wartościowych zakupów. W tym celu grupujemy się z lokalnymi gospodarstwami (w duchu rolnictwa społecznego), aby sprzedawać łączone produkty i usługi (lokalna kooperatywa edukacyjna łącząca różne aspekty wiejskie).

Na wiosnę 2021 r. planujemy otwarcie domów z drewna, wychodząc naprzeciw nowym potrzebom związanym z sytuacją pandemiczną – oferujemy indywidualne lokum w wiejskiej i zdrowej atmosferze, połączone z towarzystwem przebywających na świeżym powietrzu zwierząt domowych i gospodarczych, takich jak osły.

Od wiosny rusza nowy projekt przy wsparciu LGD Świecie, dotyczący stworzenia Biura Informacji Lokalnej, którego głównym zadaniem będzie promocja lokalnego produktu i wsparcie rozwoju turystyki aktywnej.

Na szczycie Oślej Górki w Toskanii Kociewskiej (znanej wielu już osobom, które odwiedziły nasze gospodarstwo) powstanie też wyjątkowa kompozycja krajobrazowo-architektoniczna: platforma widokowa. W dolnej części platformy planujemy stworzyć salę edukacyjno-rekreacyjną, a na górze wielki balkon widokowy, skąd rozpościera się widok na górki i poletka Ziemi Kociewskiej.

W salce będą się odbywać prelekcje na temat historii Kociewa, ale też lekcje uświadamiania, np. do czego służy żywopłot, czyli ‘żywy płot’, i dlaczego powinien być priorytetem w komponowaniu krajobrazu wiejskiego.

Idea platformy widokowej zrodziła się podczas licznych spotkań z dziećmi i młodzieżą na szczycie Oślej Górki – i to właśnie goście podsunęli jej zamysł. Zabraliśmy się zatem do propagowania wiejskości z różnych poziomów.

Fundacja Toskania Kociewska i przykłady naszych różnych działań:

  • Aktywna edukacja pozaszkolna dla zorganizowanych grup szkolnych – rekreacja i edukacja.
  • Zagroda edukacyjna pokazująca szeroki model działań – od prostych spotkań dotyczących edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, poprzez bardziej złożone, gdzie bohaterami jest człowiek i zwierzęta, po programy aktywizujące lokalną społeczność terenów wiejskich.
  • Agroturystyka ekologiczna jako miejsca noclegowe z wyżywieniem przygotowywanym z produktów pochodzących z własnego certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego.
  • Szkolenia z dobrostanu zwierząt dotyczące głównie osłów i koni, np. „ABC osła” czy „Przewodnik osła” jako transfer do kolejnego bloku szkoleń z onoterapii, czyli terapii wspomagającej przy udziale osła.
  • Ambasador Kociewia – chcemy, aby wieści z naszej krainy dotarły do jak najszerszego grona i aby nasza lokalna społeczność była coraz bardziej dumna ze swojej małej ojczyzny.

Nadrzędna zasada w Toskanii Kociewskiej brzmi: NIE OCENIAJ.

Jest ona motorem wielu naszych działań, ponieważ towarzyszące nam zwierzęta, które są jednocześnie bohaterami naszych spotkań, nie oceniają – one widzą nas takimi, jakimi jesteśmy, i takich nas w pełni akceptują.  

Taka bezinteresowna akceptacja udziela się wszystkim z naszego otoczenia i zapewne dlatego tak dobrze czują się u nas osoby, które w jakiś sposób czują się wykluczone. Bo określenie „specjalne” oznacza u nas „wyjątkowe”.

Moderowane przez nas spotkania łączą w sobie elementy zabawy oraz edukacji. Wykorzystujemy różne systemy edukacyjne w podejściu do grup, aby zachęcić jej uczestników do swobodnej interakcji, zainteresowania tematyką wiejską, społeczną itp. Szczególny nacisk kładziemy na SZACUNEK – do Ziemi, gleby, naszego otoczenia, swoich gości, siebie samego itp.

Toskania Kociewska jest nie tylko fundacją – to także przedsiębiorstwo społeczne oraz certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. Można u nas spotkać i poznać różne zwierzęta domowe i gospodarskie: osły, konie, psy i koty, świnki wietnamskie, a nawet węgierskie, gęsi syberyjskie, kury różnych ras z piejącymi w różnych językach kogutami. Co roku organizujemy dla naszych wyjątkowych gości specjalnie dedykowane obozy zimowe i letnie, na których przybliżamy świat zwierząt, ich sposób postrzegania świata, odczuwania, a przede wszystkim pokazujemy, jak bliskie i zbieżne są nasze światy.